จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2561
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2560
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2559
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2558
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2557
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2556
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2555
จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2554