จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ฌส.24)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ฌส.24) ปี 2563จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ฌส.24) ปี 2562จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2561 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2560 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2559 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2558 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2557 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2556 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2555 จำนวนสมาชิก ช.พ.ส. (ชพส.10) ปี 2554