แบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.

แบบแจ้งความจำนงหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
รายงานเรื่องส่งบัญชีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส.
แบบคำขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. กรณีหย่า
แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า
หนังสือคำขอเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีหย่า
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสมาชิก ช.พ.ส.
หนังสือขอลาอออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ส.
หนังสือของดส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. เนื่องจากจดทะเบียนหย่า
แบบรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
แบบแจ้งเรื่องสมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย
แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบบขอรับเงินค่าจัดการศพพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบบสรุปผลการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
แบบการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ พยาน ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ส. ถึงแก่ความตาย
หนังสือบันทึกถ้อยคำ ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน
แบบรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
หนังสือสำคัญรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส.
หนังสือสำคัญรับเงินค่าจัดการศพสมาชิก ช.พ.ส.
หนังสือรับรองการชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ส.
ประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ส. ประจำงวดเดือน
ประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง สมาชิกถึงแก่ความตาย
หนังสือนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ส. ในระบบงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำงวด
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์รายศพกรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย
แบบคำขอรับสวัสดิการ ๔๐/๗๕
แบบหนังสือมอบอำนาจ

 

 

 


 

หมายเหตุ:
1. แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ช.พ.ส. ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ  จำนวน 12 แบบ ดังนี้
ฌส. 1 , ฌส. 4 , ฌส. 5 , ฌส. 6 , ฌส. 12 , ฌส. 13 , ฌส. 14 , ฌส. 15 , ฌส. 16 , ฌส.17 , ฌส.18 และ ฌส. 20
2. ตัวอย่างหนังสือในการปฏิบัติงาน ช.พ.ส. ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ  จำนวน 14 แบบ ดังนี้
(ฌส. 2) , (ฌส. 3) , (ฌส. 7) , (ฌส. 8) , (ฌส. 9), (ฌส. 10), (ฌส. 11) , (ฌส. 19) , (ฌส. 21) , (ฌส. 22) (ฌส. 23) , (ฌส. 24) , (ฌส. 25)และ (ฌส. 26)