แบบฟอร์มงาน ช.พ.ส.

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (ส่วนกลาง)
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (ส่วนกลาง) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)
แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
แบบแจ้งความจำนงหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย

แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส.
ใบรับรองแพทย์ (ชพส.2)
แบบระบุผู้มีสิทธิรับเงินฯ กรณีหย่า (ชพส.8)
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงระบุฯ หย่า (ชพส.8/1)
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงระบุ(สืบแทน)
แบบเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล และสถานที่ชำระเงิน (ชพส.21)
แบบขอลาออก (ชพส.22)
แบบคำขอดำรงฯ กรณีหย่า (ชพส.26)
แบบคำขอกลับกรณีถูกถอนชื่อ (ชพส.27)
แบบฟอร์มแบบแจ้งถึงแก่กรรม ชพส
แบบบันทึกของดส่งเงินสงเคราะห์ ช.พ.ส. กรณีหย่า
แบบรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.
หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ

*******************************************************************************************************

แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ