จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2561 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2560
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2559
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2558
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2557
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2556
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2555
จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2554