จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ฌค.19)

จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ฌค.19) ปี 2561 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2560 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2559 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2558 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2557 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2556 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2555 จำนวนสมาชิก ช.พ.ค. (ชพค.8) ปี 2554