แบบฟอร์มงาน ช.พ.ค.


แบบฟอร์มโครงการลดภาระหนี้ (ส่วนกลาง)
แบบฟอร์มโครงการลดภาระหนี้ (จังหวัด)
แบบแจ้งความจำนงหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
แบบใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค.
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้มิสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
หนังสือรับรองการเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
รายงานเรื่องส่งบัญชีรายชื่อเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
แบบคำขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค.
หนังสือขอลาออกจากสมาชิกภาพ ช.พ.ค.
หนังสือสำคัญรับเงินค่าจัดการศพ ช.พ.ค.
แบบหนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ
แบบแจ้งเรื่องสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย
แบบขอรับเงินค่าจัดการศพ
แบบขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบบขอรับเงินค่าจัดการศพพร้อมเงินสงเคราะห์ครอบครัว
แบบสรุปผลการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
แบบบันทึกการสอบปากคำผู้มีสิทธิรับเงิน หรือ พยาน ในกรณีที่สมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่ความตาย
หนังสือบันทึกถ้อยคำ ในกรณีผู้ให้ถ้อยคำอยู่ต่างประเทศหรืออยู่ในเรือนจำหรือทัณฑสถาน
หนังสือสำคัญรับเงินค่าสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค.
แบบรายงานการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
หนังสือรับรองการชำระเงินค่าสงเคราะห์รายศพสมาชิก ช.พ.ค.
ประกาศ ช.พ.ค. เรื่อง แสดงจำนวนสมาชิก ช.พ.ค. ประจำงวดเดือน
ประกาศ ช.พ.ค. เรื่อง สมาชิกถึงแก่ความตาย
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของสมาชิก ช.พ.ค.
หนังสือนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. ในระบบงาน ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ประจำงวด
แบบคำขอรับสวัสดิการ ๔๐/๗๕
แบบหนังสือมอบอำนาจ

 


1. แบบฟอร์มในการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 11 แบบ ดังนี้
ฌค. 1 , ฌค. 2 , ฌค. 5 , ฌค. 8 , ฌค. 9 , ฌค. 10 , ฌค. 11 , ฌค. 12 , ฌค. 13 , ฌค. 14  และ  ฌค. 17
2. ตัวอย่างหนังสือที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงาน ช.พ.ค. ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2561 และประกาศหลักเกณฑ์ฯ จำนวน 11 แบบ ดังนี้
(ฌค. 3) , (ฌค. 4) , (ฌค. 6) , (ฌค. 7) , (ฌค. 15) , (ฌค. 16) , (ฌค. 18) , (ฌค. 19) , (ฌค. 20) , (ฌค. 21) และ(ฌค. 22)