สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกปี 2560

 

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วย การจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. และสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. ๒๕๕๙

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (ส่วนกลาง)

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (ส่วนกลาง) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (ส่วนกลาง)

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (ส่วนกลาง) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร)

แบบคำร้องขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ส. (สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) มอบอำนาจฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 กรณีสมาชิกไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง