หลักเกณฑ์ ช.พ.ค.


ประกาศหลักเกณฑ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์ขอรับและจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการ ช.พ.ค. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม)