หลักเกณฑ์ ช.พ.ค.

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศหลักเกณฑ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการระบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.  พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. 2562
ประกาศ หลักเกณฑ์ขอรับและจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก ช.พ.ค.
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. พ.ศ. 2562