หลักเกณฑ์ ช.พ.ค.

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๙

การให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสำรองจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ ช.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙