หลักเกณฑ์ ช.พ.ส.

ประกาศหลักเกณฑ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. และระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการขอรับและจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการ ช.พ.ส. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีคู่สมรส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา