หลักเกณฑ์ ช.พ.ส.

ประกาศหลักเกณฑ์สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศขอดำรงสมาชิกภาพ ช.พ.ส. และระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวกรณีหย่า พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการขอรับและจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก  ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
ประกาศหลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. พ.ศ. 2562
มติคณะกรรมการ ช.พ.ส. ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ที่มีคู่สมรส สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์รายศพและการะบุตัวผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส. กรณีคู่สมรสถึงแก่ความตาย พ.ศ. 2563

 


 ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเติมการเปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ 68 ปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา